Målgruppen

KONTRAKTSEMINARET ENTREPRISE (to dager)

Byggebransjen preges stadig mer av formaliserte regler. Selv om mange regler og kontrakter har vært uendret over tid, har praksis endret seg. Det er stadig økning av uenigheter som løses ved at den eller den andre parten har håndtert en uenighet uriktig. Der hvor man tidligere fant en løsning som partene kunne være komfortabel med, løses disse uenighetene stadig oftere ved at den en eller den andre har gjort en formell feil.

Den erfarne leder i et byggeprosjekt vil kunne ha stor nytte av en systematisk gjennomgang av kontrakter med fokus på formaliteter for å luke bort ulike rutiner som over tid vil medføre tap eller merkostnader.

Nye ledere vil ha behov for å få oversikt over de kontraktene som skal forvaltes. Det er store verdier som håndteres og den nye lederen skal både få bistand til oversikt og kontroll, men også ikke bare å videreføre gamle prosedyrer. For arbeidsgiveren vil det gi en trygghet å vite at den nye lederen har fått en gjennomgang av kontrakter og prosedyrer.

Underentrepriser er ofte ikke håndtert etter de kontrakter som det signeres på, og hovedentreprenøren vil fort kunne føre sine dårlige prosjekter over på underentreprenøren når hovedentreprenørens prosjekt har dårlig økonomi.

Enhver leder i et byggeprosjekt må ha oversikt og kontroll på konsulentavtaler, kontrakt på ordinær entrepriser (NS 8405), totalentrepriser (NS 8407) og underentreprisekontrakter. Videre kontroll på de regler og bestemmelser som må følges når oppdragsgiver er forbruker.

I tillegg til gjennom av praktiske utfordringer på de ulike kontraktene vil det bli gjennomgått anbefalte K/S-skjemaer som kan benyttes for de ulike kontrakter. Bransjen er godt kjent med K/S for de ulike deler av entreprenørenes gjennomgang av fysiske arbeider, men K/S-skjemaer for kontraktsgjennomføring kan være et godt bidrag for å unngå ulike tabber.

Seminardeltagerne vil bli utfordret på praktiske oppgaver og det vil bli utstedt SEMINARBEVIS til den enkelte deltager som kan være nyttig både for den enkeltes CV og i forbindelse med tilbud hvor kvalitet på kontraktsgjennomføring vil være et element i tildelingen.