Program
Forbrukerentreprise

27. september 2022

 

09:00 – 10:00 Innledning. Formål. Grunnleggende avtalerett

 • Formålet er at entreprenprenøren/håndverkeren kjenner de rettigheter og plikter som både forbruker og entreprenør har
  • Det medfører mindre tvister/diskusjoner
  • Entreprenøren er mer profesjonell
 • Inngåelse av avtaler
  • Muntlige avtaler
  • Tilbud og aksept – avtalelovens § 6
  • Når arbeider utføres uten skriftlig avtale
 • “Preklusjon” – entreprenørens rett til å avvise en innsigelse fordi den er fremmet for sent
 • «Konkludent adferd» – partene opptreden kan være avgjørende tolkningsmoment
 • «Bevissikring» – det er entreprenøren som har bevisansvaret
 • “Realitetsdrøftelse” – betydningen av at entreprenøren går inn i en uforbeholden diskusjon om er krav som er prekludert
 
10:00 – 10:15 Pause
 
10:15– 11:00 Generelt om avtaler med en forbruker
 • Lovregulert i Bustadoppføringslova, Håndverkertjenesteloven, Forbrukerkjøpsloven m.fl.
  • Grensen mellom disse lovene
 • Kontraktsformularer fra Norsk Standard
  • Byggblankett 3501 (BL 3501) og Byggblankett 3502 (BL 3502). Håndverketjenester
  • NS 3425, NS 3426, NS 3427, NS 3428 og NS 3429. Bustadoppføringslova
 • Hvem er forbruker – borettslag og sameier
  • Avtaler som avviker fra lovens bestemmelser
 • Noen fellestrekk i lovbestemmelser der oppdragsgiver er forbruker
 • Entreprenørens plikt til å veilede/være konsulent for sin egen kunde (veiledningsansvaret
  • Manglende veiledning kan medføre ansvar selv om utførelsen er korrekt
 • Når byggherre er forbruker, men entreprenøren er underentreprenør skal det benytte NS-kontrakt
 
11:00 – 11:30 Entreprenørens tilbud – fastpris, prisoverslag og kontrakt
 • Entreprenøren må ta eventuelle forbehold inn i sitt tilbud/prisoverslag
  • Fordelen med å benytte mal for tilbud og eventuelle standard betingelser vedlagt tilbudet
 • Prisoverslag – entreprenøren kan maksimalt overskride et prisoverslag med 15 %
  • Entreprenørens rett til å gi «ikke-bindende» prisoverslag – da er ikke begrensninger 15 %, men overslaget må være aktsomt og innenfor «gjengs pris»
 • Betydningen av om partene formaliserer enigheten i en avtale
 • Bankgaranti i utførelsesperioden
  • For oppdrag i henhold til håndverkertjenesteloven skal entreprenøren ikke stille garanti med mindre det er avtalt
  • For oppdrag på ny bolig for forbrukere må entreprenøren stille bankgaranti på 10 %i utførelsestiden, men dersom kontrakten også omfatter rett til tometen trenger entreprenøren bare å stille 3 %, buopfl. § 12
 
11:30 – 12:45 Lunsj

 

12:45 – 13:45 Gjennomføring av entrepriseoppdrag for forbruker

 • Arbeider må utføres faglig forsvarlig med materialer med «vanlig god kvalitet»
  • Hvtjl. § 5 og buofl. §§ 7 og 8 andre ledd
  • I den grad det ikke er avtalt enhetspriser utføres arbeidet som regningsarbeider
 • Endringer og tillegg
  • Entreprenøren plikter å utføre tilleggsbestillinger på inntil 15 % av avtalesummen
  • Tillegg og endringer skal være avtalt med forbrukeren, jf. hvtjl. §§ 9 og 33 og buopfl. §§ 9 og 42
 • Fremdrift og ferdigstillelse
  • I mangel av annen avtale skal arbeidet starte så snart det er praktisk mulig, gjennomføres rasjonelt og sammenhengende.
 • Fakturering
  • Ved håndverkertjenester kan entreprenøren fakturere inntil 90 % av det produserte forutsatt at det er avtalt a-konto betaling før arbeidet er ferdig
  • Ved oppdrag for forbrukeren på ny bolig kan forbrukeren faktureres for 90 % av det produserte dersom forbrukeren eier tomten.
 • Tilleggsbestillinger og endringer
  • Det er entreprenøren som må dokumentere at det er inngått avtale om tillegg eller endringer – bruk endringsskjema
  • Tillegg kan faktureres 100 % når det er utført
 
13:45 – 14:00 Pause

 

14:00 – 14:45 Fremdrift, overtagelse og sluttoppgjør

 • Overtagelse
  • For håndverkstjenester skal entreprenøren melde fra at han anser seg ferdig
  • For oppdrag for forbruker på ny bolig må det foretas innkalling til overtagelse og foreligge en signert overtagelsesprotokoll for å stanse eventuell dagmulkt
 • Dagmulkt ved forsinkelse
  • Ved håndverkstjenester kan forbrukeren kreve erstatning for dokumenterbare merkostnader som følge forsinkelse, men ikke dagmulkt
  • Ved oppdrag for forbrukeren på ny bolig kan forbrukeren kreve dagmulkt uten hensyn til faktiske tap med inntil 10 % av kontraktssummen
 • Sluttoppgjør
  • Forbrukeren plikter å fremlegge en kontrollerbar sluttfaktura for at forbrukeren skal ha betalingsplikt
  • Ved at entreprenøren fremlegger en kontrollerbar sluttfaktura har forbrukeren plikt til å komme med sine innsigelser og eventuelle motkrav innen «en måned» ved ny bolig og «innen rimelig tid» (trolig en måned). Kommer innsigelsen etter dette kan entreprenøren avvise disse som fremkommet for sent.
 • Reklamasjoner
  • Alle reklamasjoner må ha fremkommet «innen rimelig tid» etter de kunne vært reklamert – 2 måneder er en normal frist for å reklamere
  • Reklamasjoner som er fremkommet «innen rimelig tid» kan fremmes i inntil 5 år etter at arbeidet ble ferdigstilt
 
14:45 – 15:00 Pause

 

15:00 – 15:30 Praktiske oppgaver

 • Praktiske oppgaver med svar som håndverkeren møter i praksis som diskuteres i plenum
 
15:30 – 16:00 Oppsummering. Eventuelle temaer
 • Åpning for temaer som deltagerne ønsker belyst eller utdypet